Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie trwania koronawirusa

 Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego 

w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

  

Informacje ogólne

 W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki,rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 Wyjaśnienie pojęć

 Kwarantanna –odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celuzapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych1.

 Izolacja –odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lubgrupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby2.

 1Art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1239, z poźn. zm).

Art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Postępowanie z odpadami

 Z odpadami wytworzonymi w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby:

 ➢      które były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2,

 ➢        zakażone koronawirusem SARS-CoV-2,

 ➢       mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2,

 ➢        chorych na COVID-19

 – należy postępować w sposób opisany w poniższych Wytycznych szczegółowych.

 Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.

 Wytyczne szczegółowe

A Wytyczne dla gmin.

B Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa.

C. Wytyczne dla osób przebywających w izolacji.

D. Wytyczne dla podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów i gospodarowaniem odpadami.

  Wytyczne dla osób stosuje się dla całego gospodarstwa domowego, w którym taka osoba się znajduje.

 A. Wytyczne dla gmin:

 Dysponentami informacji o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie są Wojewodowie, Policja i Ośrodki Pomocy Społecznej. Dane te nie mogą być przekazywane przez dysponentów innym podmiotom. Stąd zaleca się działanie w porozumieniu z Wojewodami, Policją, czy Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie wskazanym lit. a i b

 a)        w miarę możliwości zapewnienie worków w określonym kolorze i/albo oznaczonych symbolem (np. napisem „C”), w celu jednoznacznej identyfikacji odpadów z gospodarstw domowych lub od osób z grup C;

 b)       zapewnienie odbioru nie rzadziej niż co 7 dni worków, o których mowa w lit. a;

 c)       zorganizowanie odpowiedniego transportu, bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych worków, o których mowa w lit. a lub wyznaczonych przez gminę miejsc zbierania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych objętych izolacją;

 d)       zapewnienie dezynfekcji pojemników wielokrotnego użytku oraz środków transportu odpadów transportujących odpady z gospodarstw domowych lub od osób z grup C.

 B. Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa:

 a)       odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),

 b)       maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 C. Wytyczne dla osób przebywających w izolacji (wytycznymi tymi obejmuje się takżeodpady wytwarzane w obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani są obywatele Polski np. wracający do kraju).

 ▪              wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;

 ▪              osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym;

 ▪              worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;

        po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;

 ▪              osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;

 ▪              worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;

 ▪              przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;

 ▪              odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

  ➢  Magazynowanie  odpadów,  o  których  mowa  powyżej,  w  miejscach  przeznaczonych do gromadzenia odpadów, z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, prowadzi się w zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt.

➢  Magazynowanie odpadów w zabudowie jednorodzinnej prowadzi się w miejscach wyznaczonych na terenie posesji w zamykanych pojemnikach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem, dostępem osób postronnych oraz zwierząt.

  D. Wytyczne dla podmiotów zajmujących się odbiorem i gospodarowaniem odpadami:

 a)       odpady, zgodnie z wstępnymi wytycznymi Komisji Europejskiej, po 9 dniach przestają stanowić zagrożenie,

 b)       jeżeli worek, o którym mowa w Części A lit. a jest rozerwany lub niezamknięty należy w miarę możliwości poinformować osobę, która worek wystawiła (np. przez umieszczenie kartki na drzwiach) o konieczności szczelnego zamykania odpadów,

 c)       zaleca się, aby odpady selektywnie zebrane były w miarę możliwości magazynowane przez 9 dni przed skierowaniem ich do przetworzenia,

d)       odpady w workach, o których mowa w Części A lit. a, nie powinny być przetwarzane z udziałem osób sortujących – w przypadku braku możliwości technicznych przetwarzania wyłącznie na liniach całkowicie zautomatyzowanych bez udziału człowieka, odpady należy kierować bezpośrednio do unieszkodliwiania (zaleca się termiczne przekształcanie lub bezpośrednie składowanie najlepiej na składowiskach z instalacją do aktywnego odgazowania),

 e)       w przypadku niedoboru personelu w świadczeniu usług odbierania lub zagospodarowywania odpadów zaleca się:

 ▪            zmniejszenie częstotliwości odbioru selektywnie zebranych odpadów z frakcji szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych,

 ▪            zapewnienie w pierwszej kolejności przetwarzania odpadów, o których mowa w Części A. lit. a

 – w celu zapewnienia ciągłości odbioru i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i bioodpadów,

 f)        zaleca się ustanawianie szczególnych warunków pracy dla starszych pracowników;

 g)       w miarę możliwości i potrzeb zaleca się zapewnienie środków ochrony indywidualnej tj. okulary lub przyłbice, maski, rękawiczki i ubrania robocze.

➢      Osobom mającym bezpośredni kontakt z odpadami gromadzonymi w workach, o których mowa w Części A lit. a, zaleca się:

 a)       stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, takich jak gogle, przyłbice, maski, rękawiczki, odzież robocza i ochronna,

 b)     ścisłe przestrzeganie podwyższonych norm higieny, w tym częste zmiany i czyszczenie środków ochrony indywidualnej oraz pranie odzieży roboczej; wymiana rękawic;

 c)       regularne dezynfekowanie urządzeń, kabin samochodowych, kabin urządzeń na liniach sortowniczych w zakładach,

 d)       w miarę możliwości częste mycie rąk i ich dezynfekcja,

e)       wyposażenie pracowników w dozowniki z zalecanym płynem dezynfekcyjnym wirusobójczym do rąk.

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 02 Gru 20214 °
-2.0 °C03 Gru
-2.7 °C04 Gru
0.3 °C05 Gru
0.2 °C06 Gru

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia