Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 16 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 9, w związku z art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XXII/151/08 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany mpzp Gminy Czorsztyn,

Zawiadamiam

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 16 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn, obejmującego ustalenia planu przyjętego Uchwałą Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 20.07.2012 r. poz.3584), które uchylone zostały wyrokiem WSA (sygn. akt II SA/Kr 323/15).

W związku z powyższym, wyłożeniu do wglądu publicznego podlegać będzie:

1. tekst projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn, w którym czerwoną czcionką oznaczono zmiany wprowadzone w tekście po wyroku WSA, a niebieską czcionką ustalenia tekstowe niezmienione, dla których WSA uchylił plan w części graficznej dla terenów: 5.1UT, 15.1Ks, 1.2ZL/R, 11.2ZL/R, 18.2ZL/R.

2. część rysunku projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn, tj. załącznika graficznego nr 1, obejmująca tereny oznaczone symbolami: 2.2MN/MT.a, 3.2MN/MT.a, 6.2MN/MT.a, 7.2MN/MT.a, 8.2MN/MT.a, 9.2MN/MT.a, 10.2MN/MT.a, 34.2MN/MT.a, 44.2MN/MT.a, 46.2MN/MT.a, 61.2MN/MT.a, 62.2MN/MT.a, 63.2MN/MT.a, 64.2MN/MT.a, 65.2MN/MT.a, 66.2MN/MT.a, 67.2MN/MT.a, 68.2MN/MT.a, 69.2MN/MT.a, 70.2MN/MT.a, 71.2MN/MT.a, 72.2MN/MT.a, 73.2MN/MT.a, 74.2MN/MT.a, 75.2MN/MT.a, 76.2MN/MT.a, 77.2MN/MT.a, 78.2MN/MT.a, 79.2MN/MT.a, 80.2MN/MT.a, 81.2MN/MT.a, 72.1R, 73.1R, 74.1R, 1.2ZL/R, 1.2ZL/R, 11.2ZL/R, 18.2ZL/R, 1.3ZL, 2.3ZL, 3.3ZL, 4.3ZL, 5.3ZL, 6.3ZL, 7.3ZL, 8.3ZL, 9.3ZL, 10.3ZL, 11.3ZL, 12.3ZL, 13.3ZL, 14.3ZL, 15.3ZL, 16.3ZL, 17.3ZL, 18.3ZL, 1.2R/USn, 5.1UT i 15.1Ks,

3. aneks do prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czorsztyn po wyroku WSA.

Projekt ww. zmiany planu wraz z aneksem do prognozy oddziaływania na środowisko będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach 34 – 436 Maniowy, ul. Gorczańska 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 15 kwietnia 2016 r. na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach o godzinie 11;00 odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn rozwiązaniami.

Ponadto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz.1235 z późn. zmianami) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem ww. projektu zmiany planu, zgodnie z art. 46 pkt 1) ww. ustawy, w siedzibie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, w pokoju nr 7, dostępne są poza ww. projektem zmiany planu i aneksem do prognozy oddziaływania na środowisko również opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do projektu zmiany planu oraz aneksu do prognozy oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami) oraz art. 54 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz.1235 z późn. zmianami ), mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów tj. uwagi do tekstu zmiany planu dotyczące ustaleń uchylonych przez WSA i oznaczonych czerwoną czcionką, a także ustaleń oznaczonych niebieską czcionką, w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 5.1 UT, 15.1 Ks, 1.2ZL/R, 11.2ZL/R i 18.2ZL/R, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu wyłożenia ww. projektów planów.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, na adres 34 – 436 Maniowy, ul. Gorczańska 3, na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), albo wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy.

Wójt Gminy Czorsztyn
Tadeusz Wach

Załączniki:

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 29 Lis 20214 °
-3.2 °C30 Lis
0.7 °C01 Gru
1.0 °C02 Gru
-1.7 °C03 Gru

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia