Zdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w Czorsztynie o zachodzie słońca Zdjęcie w slajderze - Jezioro Czorsztyńskie z lotu ptaka Zdjęcie w slajderze - Gora Wdżar zimąZdjęcie w slajderze - Aktywna zima tylko w Gminie CzorsztynZdjęcie w slajderze - Stok narciarski w Kluszkowcach wieczorną porą. Zdjęcie w slajderze - Gmina Czorsztyn zimą Zdjęcie w slajderze -

Nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”.

Do wzięcia udziału w Projekcie, a tym samym, do skorzystania z możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia niani zapraszamy rodziców/opiekunów dzieci do lat 3, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan, przy czym szczególnie zachęcamy do wzięcia w nim udziału mieszkańców gmin o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3.

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach Projektu przyjmowane będą od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 24 maja 2019 r. do godz. 16:00. Rodzice zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do kosztów zatrudnienia niani mogą składać wnioski:

 za pomocą poczty elektronicznej (przesłanie podpisanego skanu wypełnionego wniosku oraz załączników na adres mailowy: niania@rops.krakow.pl),

 za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS),  osobiście — w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie wsparcia rodzic powinien zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2019) w załączeniu.

Regulamin zakłada w szczególności:

1) uwzględnienie w procesie rekrutacji uczestników Projektu następujących kryteriów:

a) dostępu:

 Wnioskodawca jest mieszkańcem województwa małopolskiego, tj. przebywa na terenie woj. małopolskiego z zamiarem stałego pobytu;

 Wnioskodawca sprawuje opiekę nad dzieckiem do lat 3;

Wnioskodawca nie może podjąć pracy/powrócić do pracy/utrzymać pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3;

b) preferencji:

 Wnioskodawca pozostaje bez pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3;

        Wnioskodawca przebywa na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3;

        Wnioskodawca jest mieszkańcem gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Lista gmin wg dostępności do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;

        Wnioskodawca jest rodzicem dziecka do lat 3 wymagającego szczególnej opieki wynikającej z niepełnosprawności;

        Wnioskodawca jest osobą z niepełnosprawnościami;

 Wnioskodawca jest osobą samotnie wychowującą dziecko do lat 3.

2)     objęcie rodzica/opiekuna pozostającego bez pracy, który zgłosi chęć uczestnictwa w Projekcie oraz spełni kryteria rekrutacji - promesą gwarantującą przyznanie wsparcia pod warunkiem, że w okresie do 3 m-cy od dnia wystawienia promesy udokumentuje on podjęcie zatrudnienia.

3)     zapewnienia rodzicowi dofinansowania do zatrudnienia niani w maksymalnej wysokości 1 600 zł/mc lub 2 250 zł/mc (okresowo waloryzowanej w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia). Podwyższona kwota wsparcia przysługuje rodzicom znajdującym się w trudniejszej sytuacji materialnej, tj. spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

4)     przyznanie dofinansowania na okres do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, przy czym łączny okres dofinansowania kosztów związanych z zatrudnieniem niani nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

5)     wypłacanie wsparcia w formie refundacji rzeczywiście poniesionych kosztów w transzach po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, w którym sprawowana była opieka przez nianię, po przedłożeniu przez rodzica wniosku o refundację wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków związanych z zatrudnieniem niani w danym miesiącu kalendarzowym.

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru można uzyskać w Punkcie informacyjnym Projektu „Małopolska Niania 2.0” w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 lub pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 12 422 06 36 wew. 23 (dyżur telefoniczny w godz. 8:00-11:00). Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej: www.rops.krakow.pl — zakładka „Małopolska Niania 2.0”, gdzie zostały zamieszczone dokumenty rekrutacyjne oraz do śledzenia strony Projektu na Facebooku https://www.facebook.com/MalopolskaNiania/

Regulamin naboru

UMOWA UAKTYWNIAJACA

WNIOSEK

zal 1 wniosek

zal 2 analiza gmin

zal 3 wzor promesy

zal 4 wzor umowy o powierzenie grantu

zal 5 wzor umowy uaktywniajacej

 

 

 

 

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 14 Lip 20208 °
10.2 °C15 Lip
11.7 °C16 Lip
10.2 °C17 Lip
9.1 °C18 Lip

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Jakość powietrza

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia