sr1
zan1
jez
ug
1w
wedkarze
zachód
sc
r1
boc1
Przejdź do stopki

Nabór członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego na rok 2022 „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”

Treść

Wójt Gminy Czorsztyn ogłasza nabór na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego na rok 2022 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.

 1. Członkami Komisji Konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji podmiotów spełniających następujące kryteria:
 1. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 2, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje podmioty biorące udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czorsztyn,
 2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
 3. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.
 1. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) dotycząca wyłączenia pracownika.
 2. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującą zakres zadań publicznych, który konkurs. Osoby te mogą w szczególności uczestniczyć w pracach komisji konkursowej z głosem doradczym, wydawać opinie.
 3. Do zadań Komisji konkursowej należy ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czorsztyn w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.
 4. Zgłoszenia składane są na formularzu ( załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia)
  w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach , Kancelaria Ogólna (sekretariat) pokój nr 17 w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Nabór do Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.
 5. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 8 kwietnia2022 roku (decyduje data wpływu do Urzędu). Po tym terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
 6. Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i przedstawiona Wójtowi Gminy Czorsztyn.

                                                                                              z up. Wójta

                                                                                               (-)Krzysztof Górecki

                                                                                              Zastępca Wójta