spływ
jezioro
Czorsztyn
Czorsztyn
zachód
spływ
stare maniowy
gmina czorsztyn
ukraina
Przejdź do stopki

Podatek leśny

Treść

Podatek leśny

Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są: lasy - grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do lasu lub objęcie lasu w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty

Podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, sporządzone na formularzach zgodnie z wzorem ustalonym rozporządzeniem Ministra Finansów:

 • informacje o lasach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
 • deklaracje na podatek leśny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (w tym na mocy uchwały rady gminy).

Stawki podatku leśnego

 

2020 rok

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna)

42,73 zł

dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50% stawki określonej wyżej.

 

2021 rok

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna)

43,30 zł

dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50% stawki określonej wyżej.

Zwolnienia

Zwalnia się od podatku leśnego:

 • lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
 • lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,

Terminy i sposoby płatności

 1. osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego  (W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. 15 marca).
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące - do 15 dnia każdego miesiąca

Dokumenty;

 

W jaki sposób złożyć deklarację?

Osoby fizyczne składają informację o lasach (IL-1), natomiast osoby prawne deklarację wraz z obliczoną kwotą podatku (DL-1). 

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień i ulg. 

 1. Z dostępnych formularzy wybierz odpowiedni rodzaj dokumentu (IL-1 lub DL-1).  
 2. Wypełnij formularz zgodnie ze wskazówkami na stronie.  (Instrukcja IL-1, DL-1)
 3. Załącz niezbędne dokumenty.  
 4. Sprawdź poprawność wypełnionego dokumentu.  
 5. Wypełniony formularz możesz złożyć w Urzędzie Gminy, wysłać pocztą lub przesłać do Urzędu za pomocą e-PUAP. 

Od 1 lipca 2019 r.  wprowadzona została przez Ministerstwo Finansów powszechna możliwość (a więc dla wszystkich podatników w Polsce) składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji podatkowych. Zatem wybór formy (papierowa, elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników.

Zgodnie z w/w Rozporządzeniami informacje i deklaracje podatkowe mogą być przesyłane z wykorzystaniem:

 • elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
 •  innego systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje i deklaracje mogą być opatrywane: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, podpisem zaufanym.