spływ
jezioro
Czorsztyn
Czorsztyn
zachód
spływ
stare maniowy
gmina czorsztyn
ukraina
Przejdź do stopki

Podatek od nieruchomości

Treść

Podatek od nieruchomości

Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowanialub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Dokumenty
Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach zgodnie z wzorem ustalonym rozporządzeniem Ministra Finansów:

 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,
 • Deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).

Stawki podatku

Wysokość stawek podatku określa, w drodze uchwały, rada gminy, z uwzględnieniem górnych granic
stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.

Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Czorsztyn z 13 listopada 2019 r.

STAWKI NA 2020 r.

 1. od gruntów:

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób   zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1m2 powierzchni,

b)      pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,

c)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- -0,34 zł od 1m2 powierzchni,

d)     niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji -3,15 zł od 1m2 powierzchni,

 1. od budynków lub ich części :

a)       mieszkalnych – 0,81 zł  od 1m2 powierzchni użytkowej,

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  - 11,18 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d)     związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych , w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  - 4,40 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

 1. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy  o podatkach
  i opłatach lokalnych.

STAWKI NA 2021r :

 1. od gruntów:

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób   zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1m2 powierzchni,

b)      pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,

c)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- -0,34 zł od 1m2 powierzchni,

d)     niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji -3,15 zł od 1m2 powierzchni,

 1. od budynków lub ich części :

a)       mieszkalnych – 0,81 zł  od 1m2 powierzchni użytkowej,

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  - 11,18 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d)     związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych , w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  - 4,40 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

 1. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy  o podatkach
  i opłatach lokalnych.

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości

 • osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, ( W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. 15 marca),
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Osoba fizyczna dokonuje wpłaty za podatek przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie; w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa u sołtysa. Prosimy podczas wykonywania przelewów na rachunek bankowy w opisie podawać numer ewidencyjny z decyzji oraz imię i nazwisko podatnika.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Dokumenty:

Składając  deklarację / informację podatkową należy przedstawić dokument potwierdzający  przyczynę jej złożenia ( np: umowa kupna – sprzedaży – darowizny – w formie Aktu Notarialnego, umowa: najmu lokalu użytkowego lub dzierżawy gruntu, rozpoczęcie użytkowania nowego budynku lub decyzja nadzoru budowlanego o oddaniu budynku do użytkowania).

W jaki sposób złożyć deklarację?

Osoby fizyczne składają informację o nieruchomości (IN-1), natomiast osoby prawne deklarację wraz z obliczoną kwotą podatku (DN-1). 

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień i ulg. 

 1. Z dostępnych formularzy wybierz odpowiedni rodzaj dokumentu (IN-1 lub DN-1).  
 2. Wypełnij formularz zgodnie ze wskazówkami na stronie.  (Instrukcja IN-1, DN-1)
 3. Załącz niezbędne dokumenty.  
 4. Sprawdź poprawność wypełnionego dokumentu.  
 5. Wypełniony formularz możesz złożyć w Urzędzie Gminy, wysłać pocztą lub przesłać do Urzędu za pomocą e-PUAP. 

Od 1 lipca 2019 r.  wprowadzona została przez Ministerstwo Finansów powszechna możliwość (a więc dla wszystkich podatników w Polsce) składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji podatkowych. Zatem wybór formy (papierowa, elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników.

Zgodnie z w/w Rozporządzeniami informacje i deklaracje podatkowe mogą być przesyłane z wykorzystaniem:

 • elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
 •  innego systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje i deklaracje mogą być opatrywane: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, podpisem zaufanym.