spływ
jezioro
Czorsztyn
Czorsztyn
zachód
zima
stare maniowy
gmina czorsztyn
Przejdź do stopki

Informacja o wynikach naboru na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego na 2020 rok

Treść

Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2019 roku o naborze na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na 2020 rok w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu” oraz pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”- nie zgłoszono kandydatów - reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2013 r. (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).

 

 

                                                                                               Wójt

                                                                                   (-)Tadeusz Wach