sr1
zan1
jez
ug
1w
wedkarze
zachód
sc
r1
boc1
Przejdź do stopki

Nabór kandydatów do komisji na realizację zadań na rok 2020

Treść

bór kandydatów do komisji na realizację zadań na rok 2020

Wójt Gminy Czorsztyn ogłasza nabór na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego na rok 2020 w zakresie:

 1. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu”,

 2. Pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.

 3. Członkami Komisji Konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji podmiotów spełniających następujące kryteria:

 4. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 2, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje podmioty biorące udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czorsztyn,

 5. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

 6. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

  1. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) dotycząca wyłączenia pracownika.

  2. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującą zakres zadań publicznych, który konkurs. Osoby te mogą w szczególności uczestniczyć w pracach komisji konkursowej z głosem doradczym, wydawać opinie.

  3. Do zadań Komisji konkursowej należy ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czorsztyn w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku oraz pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 roku.

  4. Zgłoszenia składane są na formularzu ( załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia)
   w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach , Kancelaria Ogólna (sekretariat) pokój nr 17 w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Nabór do Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2020 roku".

  5. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 07 stycznia 2020 roku (decyduje data wpływu do Urzędu). Po tym terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

  6. Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i przedstawiona Wójtowi Gminy Czorsztyn.

Wójt

(-)Tadeusz Wach

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO KOMISJI KONKURSOWEJ