sr1
zan1
jez
ug
1w
wedkarze
zachód
sc
r1
boc1
Przejdź do stopki

Informacja o wyniku naboru na członków do komisji konkursowych do opiniowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Treść

Maniowy, 20 grudnia 2022 r.

 

Informacja o wyniku naboru na członków do komisji konkursowych do opiniowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych na 2023 rok w zakresie:

1. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu”.

2. Pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.

3. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.

 

Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na członków do komisji konkursowych do opiniowania ofert w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych na 2023 rok - nie zgłoszono kandydatów - reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2013 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

 

 

                                                                                              Wójt

                                                                                       (-)Tadeusz Wach