sr1
zan1
jez
ug
1w
wedkarze
zachód
sc
r1
boc1
Przejdź do stopki

Nabór kandydatów do komisji na realizację zadań na rok 2023

Treść

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) i § 13 rocznego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/333/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. 

Wójt Gminy Czorsztyn

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Czorsztyn na rok 2023 w zakresie:

1. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu”,

2. Pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.

3. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.

KRYTERIA OGÓLNE

Członkami Komisji Konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czorsztyn,

b. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

c. w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy,

d. korzystają z pełni praw publicznych,

e. nie podlegają wyłączeniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca l960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) dotyczącymi wyłączenia pracownika.

Do zadań Komisji konkursowej należy ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czorsztyn w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 roku oraz pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 roku.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do
Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, Kancelaria Ogólna (sekretariat) pokój nr 17 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nabór do Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2023 roku" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2022 roku (decyduje data wpływu do Urzędu). Po tym terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i przedstawiona Wójtowi Gminy Czorsztyn.

 

           Wójt

                                                                                                  (-)Tadeusz Wach

 

Załącznik:
- Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowych 2023.