Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Wójt Gminy Czorsztyn ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki 2191/7 o powierzchni 0,3400 ha, położonej w miejscowości Sromowce Niżne

Maniowy, dnia 19.04.2019 r.

OGŁOSZENIE

 

Znak: IRG. 6845.35.2019

 

Wójt Gminy Czorsztyn ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki 2191/7 o powierzchni 0,3400 ha, położonej w miejscowości Sromowce Niżne.

 

 1. 1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów.
  Gmina Czorsztyn jest właścicielem nieruchomości stanowiącej działkę ewid.nr 2191/7
  o powierzchni 5,4932 ha, położonej w Sromowcach Niżnych, objętej księgą wieczystą nr NS1T/00067368/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

 

 1. 2.      Opis nieruchomości.

Nieruchomość opisana w pkt 1 położona jest w Sromowcach Niżnych przy ul. Nadwodniej,
nad rzeką Dunajec.

 

 1. 3.      Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  i sposób jej zagospodarowania.

1)     Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Czorsztyn część działki ewid. nr 2191/7 położona w miejscowości Sromowce Niżne, znajduje się w terenach
oznaczonych symbolem 58.1Zw – tereny zieleni nadbrzeżnej towarzyszącej ciekom wodnym wzdłuż rzeki Dunajec.

2)     Część nieruchomości opisanej w pkt 1 o pow. 0,3400 ha, przeznaczona
jest do dzierżawy na przystań pontonowo - kajakową.

 

 1. 4.      Cena wywoławcza i termin wnoszenia czynszu.

1)     Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi kwotę 6 400,00 (słownie: sześć tysięcy czterysta 00/100) złotych netto.

2)     Do kwoty netto ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz.2174
z późn.zm.), według obowiązującej na dzień podpisania umowy dzierżawy stawki (obecnie - 23% VAT).

3)     Ustalony w drodze przetargu czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca.

 

 1. 5.      Czas i miejsce przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 900w siedzibie Urzędu Gminy – sala   narad .

 

 1. 6.      Wysokość wadium, termin i miejsce wniesienia.

1)   Forma wniesienia wadium – w pieniądzu,

2)   Osoby zainteresowane wydzierżawieniem nieruchomości opisanej w pkt 3 winny do dnia
26 kwietnia 2019 r., do godz.8.30 wnieść wadium w wysokości 1 280,00 (słownie: jeden tysiąc  dwieście osiemdziesiąt 00/100) złotych. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Czorsztyn lub przelewem na konto Urzędu Gminy Czorsztyn BS. Czorsztyn z/s w Maniowach nr 73 8817 0000 2002 0200 1300 0110. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na w/w rachunek.

3)   Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

 

4)   Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

5)   Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu.

 

 1. 7.      Warunki uczestnictwa w przetargu oraz informacje dodatkowe.

1)     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu zgodnie z warunkami określonymi w pkt 6, oraz przedłożenie Komisji Przetargowej
przed otwarciem przetargu:

 1. osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające wydzierżawić nieruchomość
  za środki z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenia,
 2. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości osób reprezentujących podmiot,
 3. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na wydzierżawienie nieruchomości. Na przetargu wymagana jest obecność wszystkich wspólników lub stosowne umocowanie
  do działania w imieniu spółki (pozwalające na wydzierżawienie nieruchomości),
 4. uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Do wydzierżawienia własności nieruchomości wymagane jest pełnomocnictwo pisemne, z podpisem poświadczonym notarialnie.

2)     O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3)     Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień.

4)     Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę
lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

 

 1. 8.      Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy.

 

Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako dzierżawca nie stawi się bez usprawiedliwienia  w dniu wskazanym przez Wydzierżawiającego w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn, celem podpisania umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 1. 9.      Dodatkowe informacje.

1)     Dzierżawę terenu opisanego w pkt 3 zawiera się na okres od dnia 01.05.2019 r. do dnia 31.10.2019 r.

2)     Dzierżawcy będzie powierzone administrowanie terenem określonym w pkt 3 na zasadach określonych w Uchwale Rady Gminy Czorsztyn Nr IV/28/2015 z dnia 23.02.2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z terenów zielonych, których właścicielem lub władającym jest Gmina Czorsztyn, zmienionej Uchwała NR VI/47/2019 z dnia 29.03.2019 r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z terenów zielonych, których właścicielem lub władającym jest Gmina Czorsztyn.

3)     Dzierżawca terenu pobiera opłaty za pontony i kajaki zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Czorsztyn.

 

4)     Do zadań Dzierżawcy należy:

 1. nadzór nad czystością całości terenu poprzez organizowanie systematycznego sprzątania nieczystości,
 2. koszenie trawy,
 3. bezwzględne egzekwowanie od korzystających z terenów zielonych przestrzegania postanowień regulaminu zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 23.02.2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z terenów zielonych, których właścicielem lub władającym jest Gmina Czorsztyn, zmienionej Uchwałą Nr VI/47/2019 z dnia 29.03.2019 r.
 4. nadzorowanie terenu wyznaczonego na miejsca postojowe,
 5. nadzór nad prowadzeniem i utrzymaniem toalet,
 6. współdziałanie z Policją oraz innymi organami kontroli.

5)     Dzierżawca  terenu zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny:

 1. zawrzeć umowę na odbiór śmieci z Zakładem Gospodarki Komunalnej,

b. zabezpieczyć zaplecze sanitarne poprzez postawienie w terenie 2 - 4 szt. toalet  przenośnych, w ilości odpowiedniej do natężenia ruchu turystycznego,

 1. kosić teren przystani,
 2. płacić podatek od nieruchomości.

6)     Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Czorsztyn
p. nr 10, tel. 1827 50 071 wew.110.

7)     Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 18 Sie 201925 °
24.4 °C19 Sie
22.9 °C20 Sie
15.1 °C21 Sie
16.4 °C22 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia