Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Wójt Gminy Czorsztyn ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach przy ul. Gorczańskiej 6

Wójt Gminy Czorsztyn

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika

Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia

w Maniowach przy ul. Gorczańskiej 6

 

Konkurs prowadzony jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 393) i w oparciu o regulamin przeprowadzenia konkursu.

 1. I.         Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Gorczańska 6

34-436 Maniowy

 1. II.      Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SPGOZ w Maniowach
są dostępne w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3, pok. Nr 21, w dniach roboczych w godzinach 8°° - 15°° oraz na stronie www.czorsztyn.pl. w zakładce „Ogłoszenia Urzędu Gminy” oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zamówienia publiczne i ogłoszenia – Ogłoszenia różne”.

 1. III.   Stanowisko objęte konkursem:

Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach przy
ul. Gorczańskiej 6

 1. IV.    Warunki pracy:

Umowa cywilno-prawna na okres 6 lat

 1. V.       Wymagane kwalifikacje kandydata.

Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone
w art. 46, ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 160 z późn. zm.) tj.:

 1. posiadać wykształcenie wyższe;
 2. posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
 3. posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 4. nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo popełnione umyślnie.

Oprócz wymogów wyżej określonych kandydata ubiegającego się o stanowisko kierownika powinny cechować:

1)      dobra znajomość problematyki ochrony zdrowia oraz zarządzania służbą zdrowia,

2)      umiejętność kierowania zespołem i współpracy w zespole,

3)      kreatywność.

 1. VI.    Dokumenty wymagane od kandydatów.

 

Kandydaci posiadający wymagane kwalifikacje powinni przedłożyć:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
  a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 5. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
  w Maniowach
  wg załącznika.

Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

VII. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie opisanej „Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach”
należy składać listownie na adres Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3,
34-436 Maniowy lub osobiście w sekretariacie urzędu pok. nr 17 w terminie do dnia 09.11.2018 r.
do godz. 12.00 (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy).

Na kopercie należy zamieścić swoje imię i nazwisko, adres oraztel. kontaktowy i adres poczty elektronicznej.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. VIII.       Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - do 30 dni od ostatniego
dnia składania ofert.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Radę Gminy Czorsztyn. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w BIP-ie,
na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Szczegółowe informacje zamieszczone na stronie www.czorsztyn.pl w zakładce „Ogłoszenia Urzędu Gminy” oraz w BIP-ie w zakładce „Zamówienia publiczne i ogłoszenia – Ogłoszenia różne”.

 

Wójt Gminy Czorsztyn

/-/ Tadeusz Wach

Maniowy, dnia 29.10.2018 r.

 

Załączniki

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 17 Sie 201911 °
14.4 °C18 Sie
15.0 °C19 Sie
15.8 °C20 Sie
10.7 °C21 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia