Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn zwołuje VI zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

zwołuje VI zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

 z następującym porządkiem obrad:

 

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad.
 5. Głosowanie poprawek.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Część druga:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowy Targ realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski projekt montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego dotyczącej Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu korzystania z terenów zielonych, których właścicielem lub władającym jest Gmina Czorsztyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu korzystania z boisk sportowych, placów zabaw położonych na terenie Gminy Czorsztyn.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
 13. Przedłożone sprawozdania:

a)     Informacja o stanie zagrożenia przestępczością w rejonie nowotarskim w 2018 r. i najważniejszych działaniach podejmowanych przez Prokuraturę Rejonową
w Nowym Targu i inne ograny ścigania.

b)     Sprawozdanie roczne Komisariatu Policji w Krościenku n/D dot. stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na podległym terenie za rok 2018.

c)     Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Czorsztyn za rok 2018.

d)     Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czorsztyn w 2018 r.

e)     Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020 za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Część trzecia:

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych pisemnych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
  1. Zapytania i wnioski.
  2. Ustalenie terminów i tematów następnej sesji.
  3. Zakończenie sesji.

 

VI zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się w dniu 29 marca 2019r. (tj. piątek) o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3 (sala narad, I piętro).

 

 

 / - / Stanisław Chmiel

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 18 Sie 201925 °
24.4 °C19 Sie
22.9 °C20 Sie
15.1 °C21 Sie
16.4 °C22 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia