Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Kluszkowcach, 2 ul. Wspólna

Maniowy dnia 25.07.2018 r.  

OGŁOSZENIE

Znak: IRG.6840.6.2018

               Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm.), Wójt Gminy Czorsztyn ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kluszkowcach.

 1. 1.     Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, ewidencji gruntów oraz powierzchnia nieruchomości.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość stanowiąca działkę ewid. zmod.
nr 1008/92 o powierzchni 0,0773 ha, położona w Kluszkowcach, stanowiąca własność Gminy Czorsztyn, objęta księgą wieczystą nr NS1T/00078640/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Nowym Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych.

 

 1. 2.     Opis nieruchomości.

Nieruchomość opisana w pkt 1 położona jest w Kluszkowcach przy ulicy Wspólnej. Dojazd
do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z drogi publicznej. Kształt nieruchomości jest regularny, bardzo korzystny, możliwość jej zagospodarowania jest dobra. Istnieje możliwość wykonania przyłączy do sieci energetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej i teletechnicznej. Nieruchomość jest niezagospodarowana.

 

 1. 3.     Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Czorsztyn działka ewid. zmod. nr 1008/92 położona jest w terenach oznaczonych symbolem 33.2MN/MT – przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pensjonatowej i rekreacji indywidualnej, przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa zagrodowa, usługi nieuciążliwe, miejsca parkingowe, zieleń urządzona, infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne, ścieżki rowerowe, ciągi i place piesze.

 

 

 1. 4.     Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży.

Nieruchomość położona w miejscowości Kluszkowce stanowiąca działkę ewid. zmod. nr 1008/92 o pow.0,0773 ha, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 1. 5.     Cena wywoławcza nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości stanowiącej działkę ewid. zmod. nr 1008/92 wynosi 100 490,00 (słownie: sto tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt 00/100) złotych netto. Do ceny sprzedaży netto ustalonej wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.1221 z późn.zm.) według obowiązującej na dzień sprzedaży stawki (obecnie - 23% VAT).

 

 1. 6.     Obciążenia nieruchomości.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych oraz nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

 1. 7.     Zobowiązania , których przedmiotem jest nieruchomość.

Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

 

 1. 8.     Termin i miejsce przetargu.

Ustala się termin przetargu na dzień 3 września 2018 r. godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Gminy
       – sala narad.

 

 1. 9.     Wysokość wadium , forma , termin i miejsce jego wniesienia.

1)           Forma wniesienia wadium – w pieniądzu.

2)           Wysokość wadium-  10 049,00 (słownie: dziesięć tysięcy czterdzieści dziewięć 00/100) złotych, płatne na konto Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach nr 73 8817 0000 2002 0200 1300 0110. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Czorsztyn zs. w Maniowach.

3)           Termin wniesienia wadium – do dnia 30 sierpnia 2018 r.

4)           Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

5)           Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, z wyjątkiem wadium wpłaconego przez uczestnika, który przetarg wygrał.

 1. 10.  Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

1)     Wójt Gminy jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną, jako nabywca nieruchomości
 o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

2)     Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 1. 11.  Informacja o przetargu.

1)           Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 

 1. w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty, paszport), a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielczości majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. W przypadku rozdzielczości majątkowej należy okazać stosowny dokument.
 2. osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenia.
 3. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru sadowego, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu),
 4. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości. Na przetargu wymagana jest obecność wszystkich wspólników lub stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości),
 5. w przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika
  z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
 6. uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Do nabycia własności nieruchomości wymagane jest pełnomocnictwo notarialne.

3)     O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4)     Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień.

5)     Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

 

 1. 12.  Dodatkowe informacje:

1)     Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem Przetargów.

2)     Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca.

3)     Działka ewid. zmod. nr 1008/92 powstała z podziału działki ewid. zmod. nr 1008/80
na podstawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Czorsztyn Nr IRG.6831.26.2015 z dnia 18.05.2018 r.

4)     Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 23 Sie 201916 °
16.6 °C24 Sie
17.6 °C25 Sie
18.5 °C26 Sie
18.8 °C27 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia