Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Kluszkowcach

Zarządzenie WG.0050.435.2018

Wójta Gminy Czorsztyn

z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kluszkowcach.

 

Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 29, ust. 1, pkt 2 oraz art. 63, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z póź. zm.) i § 8, ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Kluszkowcach, ogłoszony na podstawie zarządzenia WG.0050.417.2018 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kluszkowcach.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Czorsztyn

/-/ Tadeusz Wach

 

 


Zarządzenie WG.0050.428.2018

Wójta Gminy Czorsztyn

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kluszkowcach.

Na podstawie art. 63, ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z póź. zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587) w związku z art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  § 1

Powołuję Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluszkowcach w składzie:

1)      Jadwiga Fudala – przedstawiciel Gminy Czorsztyn,

2)      Rafał Jandura – przedstawiciel Gminy Czorsztyn,

3)      Helena Plewa – przedstawiciel Gminy Czorsztyn,

4)      Maria Głuszak– przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura Nowy Targ,

5)      Dorota Słońska-Halczak – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura Nowy Targ

6)      Maria Zielińska – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura Nowy Targ

7)      Anna Złydaszyk – przedstawiciel Rady Pedagogicznej

8)      Rozalia Cichoń – przedstawiciel Rady Pedagogicznej

9)      Agnieszka Klag – przedstawiciel Rady Rodziców

10)  Wioletta Kawalec-Chodak – przedstawiciel Rady Rodziców

11)  Helena Kozioł-Hyziak – przedstawiciel Zakładowej Organizacji Związkowej

 

§ 2

Wyznaczam Jadwigę Fudala na Przewodniczącą Komisji Konkursowej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Czorsztyn

/-/ Tadeusz Wach


 

Zarządzenie WG.0050.417.2018

Wójta Gminy Czorsztyn

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Kluszkowcach.

 

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) art. 29, ust. 1, pkt 2 w związku oraz art. 63, ust. 1        i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z póź. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej            z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego                 w Kluszkowcach, ul. Szkolna 22.
 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję Konkursową powołaną odrębnym zarządzeniem zgodnie z regulaminem, określonym w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej                 (Dz. U. poz. 1587).

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Komisji Konkursowej oraz Sekretarzowi Gminy Czorsztyn.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Czorsztyn

 

/-/ Tadeusz Wach

 


Załącznik Nr l

do zarządzenia WG.0050.417.2018

Wójta Gminy Czorsztyn

z dnia 11.04.2018 r.

 

Wójt Gminy Czorsztyn

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Kluszkowcach,

ul. Szkolna 22, 34-440 Kluszkowce,

którego organem prowadzącym jest Gmina Czorsztyn

 

 

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW NA STANOWISKO DYREKTORA – określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597).

 

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki:

§ 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej              i publicznej szkoły ponadpodstawowej, zwanych dalej "szkołami", oraz publicznej placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1)     posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2)     ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami              w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)     uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63, ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5)     spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)     ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7)     nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy       z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z póź. zm.),        a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa            w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym              (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8)     nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)     nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.         o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z póź. zm.);

11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną              na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim           (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 z póź. zm.).

§ 2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1)     posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz

2)     spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11.

§ 3. Stanowisko dyrektora zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa i publiczne przedszkole albo przedszkola, z wyjątkiem zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa specjalna lub publiczne przedszkole specjalne albo przedszkola specjalne, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1)     posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela           w danej szkole podstawowej, oraz

2)     spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11.

§ 4. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)     posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia     o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2)     posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3)     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4)     nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5)     spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

§ 5. Stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze                  w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i publicznej placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek może zajmować również:

1)     nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej                   i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

2)     nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881)

- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY – określone zostały na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587). Oferty osób przystępujących                  do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły,
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

a)     stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

b)     stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c)     stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 1. oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

a)     imię (imiona) i nazwisko,

b)     datę i miejsce urodzenia,

c)     obywatelstwo,

d)     miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 1. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ust. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą
 3. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia                7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 z póź. zm.)             - w przypadku cudzoziemca,
 4. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy                    na stanowisku kierowniczym,
 5. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 6. oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych                z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy      z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z póź. zm.),
 8. oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy            z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów                      (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z póź. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 9. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
 10. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 11. oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela                   (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z póź. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia                 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183              z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 12. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 

 1. INFORMACJA O SPOSOBIE I TERMINIE SKŁADANIA OFERT.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem „Konkurs na stanowisko     Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluszkowcach" w terminie do dnia          26 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Czorsztyn            (I piętro, pokój 17) lub nadesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czorsztyn                   z/s w Maniowach, 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu oferty do Urząd Gminy Czorsztyn.
 4. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w rozdziale II,             ust. 4-7, 12 i 13.
 5. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. W przypadku składania kopii dokumentów winny być one poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

 1. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
  1. W konkursie nie dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.

 

 1. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA KANDYDATÓW                     O TERMINIE I MIEJSCU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO
 2. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Czorsztyn.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.
 4. Posiedzenie komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora odbędzie się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu.

 

Wójt Gminy Czorsztyn

 /-/ Tadeusz Wach

 

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 18 Sie 201913 °
13.9 °C19 Sie
14.2 °C20 Sie
15.5 °C21 Sie
9.4 °C22 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia