Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach

 ZARZĄDZENIE NR WG.0050.322.2017

Wójta Gminy Czorsztyn

z dnia 06 lipca 2017 roku

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach.

 

            Na podstawie art. 16 ust.1 oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 862), art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446  z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r., Nr 154, poz. 1629) zarządzam co następuje:

 § 1.

1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s   w Maniowach.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, które zawiera termin rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego.

3. Ogłoszenie o konkursie podlega:

1) podaniu do wiadomości pracownikom Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach w sposób przyjęty w tej instytucji,

2) zamieszczeniu informacji w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym,

3) zamieszczeniu na stronach internetowych www.czorsztyn.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach.

 § 2.

Powołanie Komisji Konkursowej oraz określenie trybu jej pracy nastąpi odrębnym zarządzeniem.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Czorsztyn. 

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                       Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WG.0050.322.2017

                                                                       Wójta Gminy Czorsztyn
                                                                       z dnia 06 lipca 2017 r.

 

WÓJT GMINY CZORSZTYN

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach

           34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3

 

Wymiar etatu: pełen etat

Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony – 4 lat.

Miejsce wykonywania pracy, nazwa i adres instytucji kultury:

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach

34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3

 

I. Wymagania kwalifikacyjne i sposób ich udokumentowania

1. Wymagania obowiązkowe:

l) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe magisterskie,

3) co najmniej 2-letni staż pracy lub co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu innej działalności związanej z prowadzeniem działalności kulturalnej, 

4) znajomość przepisów prawa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, zamówień publicznych, a także regulacji dotyczących przepisów prawa pracy,

5) znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Gminnego Centrum Kultury,

6) przedstawienie autorskiego programu działania Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach
 z/s w Maniowach z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji,

7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

8) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w pracy związanej z działalnością kulturalną, doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz z innymi środowiskami twórczymi,

2) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury,

3) wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,

4) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych
z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,

5) dyspozycyjność, komunikatywność, 

6) predyspozycje kierownicze i zdolności organizatorskie,

7) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,

8) prawo jazdy kat. B.

3. Sposób udokumentowania wymagań kwalifikacyjnych.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

l) pisemny wniosek o przystąpienie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach,

2) pisemny, autorski program działania Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach
z/s w Maniowach, obejmujący 4 lata, z uwzględnieniem warunków organizacyjno - finansowych instytucji,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)  życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),

6) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie   zawodowe,

7) oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz..U. z 2016 r., poz. 922) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,

11) ewentualnie inne dokumenty potwierdzające wymagania dodatkowe określone powyżej.

II. Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3 w terminie do 07 sierpnia 2017 r.do godz. 15.30 z dopiskiem na kopercie: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach". Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

 III. Informacje dodatkowe:

1) do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy Czorsztyn powoła Komisję Konkursową określając tryb jej pracy,

2) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap - rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,

3) przewidywany termin rozpatrzenia wniosków przewiduje się w terminie 30 dni po upływie terminu składania wniosków,

4) przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno - finansowe działalności Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach oraz program jego działania – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862).

5) dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno - finansowych działalności Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach można uzyskać pod adresem: Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach, ul.  Gorczańska 3, 34-436 Maniowy,  tel. 182750070, 2750982 wew. 128,

6) zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny,

7) informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn.

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 18 Sie 201922 °
27.7 °C19 Sie
22.7 °C20 Sie
16.2 °C21 Sie
16.9 °C22 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia