Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Nowe zasady szacowania szkód łowieckich

Z dniem 1 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.).

Wobec powyższego zmienił się sposób postępowania w sprawach dotyczących zgłaszania i szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną. Wniosek o szacowanie szkód należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystapienia szkody. Wniosek ten składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód. Zgodnie z obowiązującym obecnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272) termin ten wynosi 3 dni od dnia stwierdzenia szkody.

Szacowanie szkód dokonywał będzie zespół składający się z:

1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej "przedstawicielem gminy", którym jest:

a) przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy - jeżeli jednostka pomocnicza została utworzona,

b) przedstawiciel organu wykonawczego tej gminy - jeżeli jednostka pomocnicza nie została utworzona,

c) przedstawiciel organu wykonawczego gminy lub organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy właściwej dla przeważającego obszaru całej uprawy, która została uszkodzona - jeżeli szkoda wystąpiła na obszarze więcej niż jednej gminy lub jednostki pomocniczej gminy;

2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

W terminie  do 7 dni od dnia złożenia wniosku odbywać się będzie szacowanie szkód. Szacowania szkód składa się z:

 1. oględzin,
 2. szacowania ostatecznego.

O terminie oględzin wnioskodawca będzie powiadamiany telefonicznie.

Szacowania ostatecznego  dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy. W przypadku złożenia wniosku dla szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego. W takim przypadku szacowanie odbywa się w terminie 7 dni od złożenia stosownego wniosku.

W przypadku konieczności szacowania ostatecznego, po wykonanych już oględzinach, o terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić wójta gminy, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

O terminie szacowania szkód wnioskodawca będzie powiadamiany każdorazowo.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu         z oględzin albo protokołu ostatecznego szacowania szkody. Nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe lub jego przedstawiciel dokonują w tym przypadku oględzin, które odbywają się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. W oględzinach tych mają prawo brać członkowie zespołu biorącego udział we wcześniejszym szacowaniu szkód. Na pisemny wniosek zespołu w szacowaniu może brać udział przedstawiciel właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody izby rolniczej.

Formularze wniosków o szacowanie szkód dostępne będą w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, na stronie internetowej urzędu a także u sołtysów wsi.

W celu sprawnego i szybkiego załatwienia sprawy w składanym wniosku należy wskazać kontaktowy numer telefonu.

Wniosek o szacowanie szkód

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 25 Sie 201929 °
24.3 °C26 Sie
26.1 °C27 Sie
26.2 °C28 Sie
26.4 °C29 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia