Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023

INFORMACJA

Rada Gminy Czorsztyn 
działając na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52) 
na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu
ogłasza nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023
- do Sądu Rejonowego w Nowym Targu - 1 ławnik,
- do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu - 0 ławników.
 

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 30 czerwca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Czorsztyn I piętro pok. nr 17, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, w godzinach pracy Urzędu.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czorsztyn, na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji  Publicznej Gminy oraz w Biurze Rady Gminy.

Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie.

Można go uzyskać:

 • w Biurze Rady Gminy, pok. nr  1 - parter,
 • na stronie internetowej Gminy Czorsztyn
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czorsztyn

 

Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Stanisław Chmiel


 

INFORMACJA

Wójt Gminy Czorsztyn uprzejmie informuje, iż zgodnie z Ustawa z dnia 27 lipca
2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) należy zgłaszać kandydatury ławników na okres zbliżającej się kadencji na lata 2020-2023.

Wybór jest konieczny do sprawnego zorganizowania pracy w Sądzie Rejonowym
w Nowym Targu, gdzie wybrany zostanie jeden ławnik.

Kandydatury należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Czorsztyn
z/s w Maniowach ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy do dnia 30 czerwca 2019 roku.

KTO MOŻE KANDYDOWAĆ NA ŁAWNIKA

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

KTO NIE MOŻE KANDYDOWAĆ NA ŁAWNIKA

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
  z wyłączeniem partii politycznych,
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłaszania kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

            Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

            Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

            Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.
            Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać w biurze Rady Gminy Czorsztyn w Maniowach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, po czym wypełnione składać w sekretariacie Urzędu Gminy Czorsztyn ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy.

Karty dostępne są również na stronie internetowej Gminy Czorsztyn tj. www.czorsztyn.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.  

Informacji dotyczących wyboru ławników uzyskać można telefonicznie pod nr tel.: 18 27 50 070 wewn.101 bądź drogą elektroniczną: radagminy@ug.czorsztyn.pl

 

Zał. KARTA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 25 Sie 201929 °
24.3 °C26 Sie
26.1 °C27 Sie
26.2 °C28 Sie
26.4 °C29 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia