Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Informacja o wykazie z dnia 25.04.2018 r.

Maniowy, dnia 25.04.2018 r.

WYKAZ

Znak:IRG.6845.11.2018

 

 

Wójt Gminy Czorsztyn działając na podstawie art.13 ust.1, art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) informuje, że Gmina Czorsztyn przeznacza do dzierżawy nieruchomości w Sromowcach Niżnych.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, ewidencji gruntów oraz powierzchnia nieruchomości.

 

1)     Gmina Czorsztyn jest właścicielem nieruchomości położonych w miejscowości Sromowce Niżne, stanowiących działki ewid.nr

a)      nr 700/21 o pow.0,6133 ha, objętej księgą wieczystą nr NS1T/00067368/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych,

b)     nr 3137/26 o pow.0,0532 ha, objętej księgą wieczystą NS1T/00137104/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu, Wydział V Ksiąg Wieczystych,

c)      nr 3137/23 o powierzchni 2,8908 ha, objętej księgą wieczystą NS1T/00137104/2, prowadzoną przez Sąd rejonowy w Nowym Targu, Wydział V Ksiąg Wieczystych,

2)     Przedmiotem dzierżawy jest:

a)      część działek ewid. nr 700/21, 3137/26, o łącznej pow. 0,0900 ha, stanowiących utwardzony plac, obok Szkoły Podstawowej i kładki rowerowo- pieszej na rzece Dunajec,

b)     część działki ewid. nr 3137/23 o pow. 0,0210 ha zabudowanej budynkiem toalet publicznych wraz z wyposażeniem, na placu rekreacyjnym z pasażem handlowo-usługowym przy ul. Trzech Koron 13, obok kładki rowerowo - pieszej na rzece Dunajec.

 

 1. 2.          Opis nieruchomości i jej przeznaczenie.

 

1)     Działki opisane w pkt 1 przeznaczone są do dzierżawy na cele działalności gospodarczej polegającej na obsłudze i utrzymaniu ogólnodostępnych toalet publicznych oraz miejsc postojowych.

2)     Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn część działek ewid. nr 700/21, 3137/26 przeznaczona do dzierżawy położona jest w terenach 6.1UO – przeznaczenie podstawowe: tereny koncentracji obiektów usług oświaty i nauki, przeznaczenie dopuszczalne: usługi kultury; usługi nieuciążliwe handlu, gastronomii, rzemiosła; zieleń urządzona, urządzenia i obiekty sportu i rekreacji; ulice wewnętrzne, ciągi piesze, place; parkingi; urządzenia infrastruktury technicznej (np. stacje transformatorowe, inne), natomiast cz.dz. nr 3137/23 o pow. 0,0210 ha, położona jest w terenach 16.1U - tereny koncentracji usług różnych: handlu, gastronomii, administracji, rzemiosła, innych.

 

 1. 3.          Wysokość czynszu, termin wnoszenia czynszu i zasady jego aktualizacji.

 

1)     Miesięczny czynsz dzierżawy ustala się w wysokości 3 000,00 (słownie: trzy tysiące 00/100) złotych netto plus obowiązujący podatek VAT tj. kwota 3 690,00 (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt 00/100) złotych brutto.

2)     Czynsz płatny jest z góry do 10 każdego miesiąca.

 

 

 

 

 1. Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy:

 

1)   Nieruchomość opisana w pkt 1 przeznaczona jest do dzierżawy na okres od 01.06.2018 r.
do dnia 30.09.2018 r.

2)   Dzierżawca we własnym zakresie uzyska wszelkie wymagane prawem pozwolenia, zezwolenia, itp. niezbędne do prowadzonej działalności, o której mowa w pkt 3.

3)   Podatki oraz opłaty za media (energię elektryczną, ścieki, odpady stale) ponosi Dzierżawca.

4)   Jeżeli w skutek podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu wpłynie więcej niż jedna oferta zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w drodze licytacji, a podany w pkt 4 czynsz będzie ceną wywoławczą do przetargu.

5)   Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

6)   Dodatkowe informacje dotyczące zawarcia umowy dzierżawy można uzyskać w Urzędzie  Gminy p. 10, tel. 018 27 50 71  wew.110.

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni.

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 18 Sie 201925 °
24.4 °C19 Sie
22.9 °C20 Sie
15.1 °C21 Sie
16.4 °C22 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia