Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Informacja o wykazach

Maniowy, dnia 11.08.2017 r.

INFORMACJA

 

Znak: IRG.7151.9.2013

 

Wójt Gminy Czorsztyn informuje zainteresowanych, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn, przez okres 21 dni tj. od dnia 17.08.2017 r. do dnia 07.09.2017 r. zostaną wywieszone wykazy z dnia 11.08.2017 r.:

 1. IRG.6845.24.10.2013 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości
  o powierzchni 54 m2, położonej w Maniowach, z przeznaczeniem na drogę dojazdową,
 2. IRG.6845.28.2017 i IRG.7151.9.28.2013 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i najmu nieruchomości na rzecz niepublicznego integracyjnego przedszkola, w Sromowcach Wyżnych,
 3. IRG.6845.14.2.2017 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntu na cele rolnicze,
  w Maniowach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy p.nr 10 tel.18 275 00 71 wew.110 oraz na stronie internetowej www.bip.malopolska.pl/ugczorsztyn.

 

 

Maniowy, dnia 11.08.2017 r.

WYKAZ

Znak: IRG. 6845.24.10.2013

Wójt Gminy Czorsztyn działając na podstawie art. 13 ust.1, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że przeznacza się do dzierżawy nieruchomość położoną w Maniowach.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i ewidencji gruntów, powierzchnia gruntu do dzierżawy oraz wysokość czynszu za dzierżawę.

 

LP.

Miejscowość

Numer działki

Powierzchnia

Księga

Wysokość

   

w m2

Wieczysta

miesięcznego

     

czynszu netto

1.

2.

3.

4.

5.

8.

     

 

18,90

1.

Maniowy

4965/2,

4965/3,4965/4

54

 

NS1T/00068558/4

 

 
      

 

 1. 2. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania.
 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki ewid. zmod. nr 4965/2, 4965/3, 4965/4 położone są w terenach oznaczonych symbolem 3.1ZP – tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej, tereny obiektów i urządzeń obsługi rekreacji przywodniej wzdłuż zbiornika wodnego Jezioro Czorsztyńskie.
 2. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w terenie stanowi drogę gruntową.
 1. 3. Termin wnoszenia czynszu i zasady jego aktualizacji.

1) Czynsz dzierżawy, określony w pkt 1 płatny jest miesięcznie z góry do 10 każdego miesiąca.

2) Do czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT.

3) W przypadku nie uiszczenia czynszu w terminie zostaną naliczone odsetki ustawowe.

4) Wydzierżawiający ma prawo raz w roku w drodze oświadczenia złożonego Dzierżawcy waloryzować czynsz o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, zwany dalej wskaźnikiem, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

 1. 4. Dodatkowe informacje dotyczące oddania nieruchomości do dzierżawy

1) Nieruchomości opisane w pkt 1 przeznaczone są do dzierżawy na drogę dojazdową do siedziby YACHT KLUB POLSKI, na okres 3 lat.

2) Podatki oraz ciężary związane z przedmiotem dzierżawy ponosi Dzierżawca.

3) Szczegółowe warunki najmu zostaną określone w umowie dzierżawy.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni .

 

 

Maniowy, dnia 11.08.2017 r.

WYKAZ

 

Znak: IRG. 7151.9.28.2013

Wójt Gminy Czorsztyn działając na podstawie art.13 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z póżn.zm.) informuje, że przeznacza do oddania w najem część budynku przy ul. Granicznej nr 32, w miejscowości Sromowce Wyżne.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów.

Gmina Czorsztyn jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, położonej w miejscowości Sromowce Wyżne, stanowiącej działkę ewid. nr 931/8 o powierzchni 0,0835 ha, objętą księgą wieczystą nr NS1T/00110415/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

 1. 2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Działka nr 931/8 zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenach oznaczonych symbolem 3.1.UC - tereny koncentracji usług gminnych ( obszar gminnego centrum usług ).

 1. 3. Opis przedmiotu najmu .

1) Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną oraz c.o.

2) Przedmiotem oddania w najem jest część budynku przy ul. Granicznej 32, w miejscowości Sromowce Wyżne tj. parter o powierzchni użytkowej 190,63 m2.

3) Pomieszczenia na parterze budynku są zagospodarowane przez Niepubliczne integracyjne Przedszkole „ Bajkowy Świat”.

4) Z prawem najmu pomieszczeń związane jest prawo do korzystania na równi z pozostałymi użytkownikami budynku z dwóch klatek schodowych i terenu wokół budynku, jako „części wspólnych”.

 1. 4. Wysokość czynszu i termin wnoszenia czynszu.

1) Miesięczny czynsz ustala się w wysokości 12,00 złotych za 1 m2netto tj. za powierzchnię 190,63 m2, kwotę 2 287,56 (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem 56/100) złotych netto plus 23% podatku Vat, to jest 2 813,70 (słownie: dwa tysiące osiemset trzynaście 70/100) złotych brutto.

2) Wynajmujący ma prawo raz w roku w drodze oświadczenia złożonego Najemcy waloryzować czynsz o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, zwany dalej wskaźnikiem, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

3) Czynsz płatny jest z góry do 10 każdego miesiąca.

 1. 5. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu.

1) Lokal przeznaczony jest do oddania w najem na cele związane z prowadzeniem niepublicznego przedszkola, na okres 3 lat.

2) Oprócz czynszu Najemca zobowiązany jest ponosić opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną i energię cieplną, śmieci oraz inne media.

3) Najemca zobowiązany jest uiszczać podatek od nieruchomości.

4) Szczegółowe warunki najmu zostaną określone w umowie.

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni.

 

Maniowy, dnia 11.08.2017 r.

WYKAZ

Znak: IRG.6845.14.2.2017

Wójt Gminy Czorsztyn działając na podstawie art. 13 ust.1, art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że przeznacza do dzierżawy na cele rolnicze nieruchomość położoną w miejscowości Maniowy.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, ewidencji gruntów oraz powierzchnia
  i wysokość czynszu za dzierżawę.

LP.

Miejscowość

Numer działki

Powierzchnia

Księga

Wysokość

   

w ha

Wieczysta

rocznego

  

13,40

  

Czynszu w zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Maniowy

„Micholow”

3710

0,2813

NS1T/00075096/9

25,50

      

 

 1. 2. Opis nieruchomości i jej przeznaczenie.

1) Działka opisana w pkt 1 stanowi grunt rolny klasy RVI.

2) Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Czorsztyn działka ewid. nr 3710 przeznaczona jest w terenach oznaczonych symbolem 20.1R tereny rolne.

 1. 3. Termin wnoszenia czynszu i zasady jego aktualizacji.

1) Wydzierżawiający ma prawo raz w roku w drodze oświadczenia złożonego Dzierżawcy waloryzować czynsz o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, zwany dalej wskaźnikiem, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

2) Czynsz płatny jest z góry do 31 marca każdego roku. Czynsz za rok 2017 płatny jest w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

 1. 4. Dodatkowe informacje:

1) Nieruchomość opisana w pkt 1, przeznaczone są do dzierżawy na cele rolnicze, na okres 3 lat.

2) Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

3) Dodatkowe informacje dotyczące zawarcia umowy dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy p. 10, tel. 018 27 50 71 wew.110.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni.

 

Maniowy, dnia 11.08.2017 r.

WYKAZ

Znak: IRG.6845.28.2017

Wójt Gminy Czorsztyn działając na podstawie art.13 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn.zm. ) informuje, że przeznacza do dzierżawy nieruchomość w miejscowości Sromowce Wyżne.

 1. 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów.

1) Gmina Czorsztyn jest właścicielem nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Sromowce Wyżne, przy ul. Granicznej 32, stanowiącej działkę ewid.nr 931/8 o pow.0,0835 ha, objętą księgą wieczystą nr NS1T/00110415/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

2) Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości opisanej w pkt 1) o pow. 96 m2, z przeznaczeniem na plac zabaw.

 1. 2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość stanowiąca działkę ewid.nr 931/8 zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sromowce Wyżne położona jest w terenach oznaczonych symbolem 3.1.UC - tereny koncentracji usług gminnych (obszar gminnego centrum usług).

 1. 3. Opis nieruchomości:

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy zlokalizowana przy ulicy Granicznej 32, w Sromowcach Wyżnych. Na działce tej znajduje się plac zabaw wykonany przez dotychczasowego Dzierżawcę.

 1. 4. Wysokość czynszu i termin wnoszenia czynszu.

1) Miesięczny czynsz dzierżawy ustala się w kwocie 38,40 złotych netto plus 23% podatku VAT tj. kwota 47,23 złotych brutto.

2) Czynsz płatny jest z góry do 10 każdego miesiąca.

3) Wydzierżawiający ma prawo raz w roku w drodze oświadczenia złożonego Dzierżawcy waloryzować czynsz o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, zwany dalej wskaźnikiem, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

 1. 5. Informacje dodatkowe o przeznaczeniu do dzierżawy.

1) Nieruchomość opisana w ust.1 pkt 2) przeznaczona jest do dzierżawy na okres 3 lat, z przeznaczeniem na plac zabaw dla Integracyjnego Przedszkola Bajkowy Świat w Sromowcach Wyżnych.

2) Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy p. 10, tel.01827 50 71 wew.110.

3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu ……………………………………………………..

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ……………………………………………………………………

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 23 Sie 201916 °
16.6 °C24 Sie
17.6 °C25 Sie
18.5 °C26 Sie
18.8 °C27 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia