Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Termin najbliższej sesji

O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

zwołuje XXX zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

z następującym porządkiem obrad:

 

Część pierwsza:

   1. Otwarcie sesji i powitanie.

   2. Stwierdzenie quorum.

   3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

   4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad.

   5. Głosowanie poprawek.

   6. Przyjęcie interpelacji.

   7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.

   8. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

Część druga:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/258/2017 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2018-2021.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Czorsztyn ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR”.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach domowych (węgiel) na terenie gminy Czorsztyn ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR”.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w Kluszkowcach, w trybie bezprzetargowym.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Czorsztyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Czorsztyn.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany uchwały nr IX/75/2015 Rady Gminy Czorsztyn
  z dnia 28.10.2015 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz likwidacji Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych
  w Gminie Czorsztyn zmienioną uchwałą Nr XII/114/2016 Radny Gminy Czorsztyn
  z dnia 24.02.2016 roku.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Czorsztyn publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  w Kluszkowcach.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/59/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród dla nauczycieli szkół.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych, doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czorsztyn.

 14. Sprawozdania z zakresu:

 1. wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Czorsztyn za rok 2017.

 2. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czorsztyn w 2017 roku.

 3. informacji o stanie zagrożenia przestępczością w rejonie nowotarskim w 2017 r.
  i najważniejszych działaniach podejmowanych przez Prokuraturę Rejonową
  w Nowym Targu.

 4. działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach.

Część trzecia:

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

 2. Zapytania i wnioski.

 3. Ustalenie terminów i tematów następnej sesji.

 4. Zakończenie sesji.

 

XXX zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się w dniu
20 marca 2018r. (tj. wtorek) o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn
z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3 (sala narad, I piętro).

 

/ Stanisław Chmiel /

 

/ Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn/

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 20 Kwi 201819 °
22.7 °C21 Kwi
19.6 °C22 Kwi
20.7 °C23 Kwi
16.4 °C24 Kwi

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia