Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Termin najbliższej sesji

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn zwołuje XXII zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn z następującym porządkiem obrad:

 

Część pierwsza:

   1. Otwarcie sesji i powitanie.

   2. Stwierdzenie quorum.

   3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

   4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad.

   5. Głosowanie poprawek.

   6. Przyjęcie interpelacji.

   7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.

   8. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Część druga:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/184/2016 z 29 grudnia 2016 r.
  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2017 – 2020.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Maniowy.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie transgranicznego (słowacko – polskiego) wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO „Mezozoicznych dolin Zachodnich Karpat”

 3. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata terenu przeznaczonego pod budowę placu zabaw.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Gminnego Przedszkola Publicznego
  w Kluszkowcach, poprzez przeniesienia jego siedziby.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Czorsztyn.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czorsztyn na lata 2017 – 2022.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czorsztyn Nr IX/73/2015 z dnia 28.10.2015 r., w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czorsztyn.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czorsztyn.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn na 2017 rok.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Czorsztyn za 2016 rok.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Administracyjno – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Czorsztyn.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czorsztyn.

20. Sprawozdania z zakresu:

a) realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czorsztyn w 2016 r.

b) monitorowania programu „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2010” za okres 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.

c) realizacji strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Czorsztyn na lata 2015-2020

d) realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

e) realizacji programu współpracy za rok 2016

f) wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Czorsztyn za 2016 rok.

g) informacji o stanie zagrożenia przestępczością w rejonie nowotarskim w 2016 r. i najważniejszych działaniach podejmowanych przez Prokuraturę Rejonową w Nowym Targu

h) oceny stanu ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego za rok 2016

i) pracy poszczególnych Komisji stałych Rady Gminy Czorsztyn.

Część trzecia:

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

 2. Zapytania i wnioski.

 3. Ustalenie terminów i tematów następnej sesji.

 4. Zakończenie sesji.

 

 

XXII zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. (tj. w środę) o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn przy ul. Gorczańskiej 3
w Maniowach (sala narad).

 

Stanisław Chmiel

 

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn