Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Termin najbliższej sesji

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn zwołuje XXIV zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn z następującym porządkiem obrad:

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad.
 5. Głosowanie poprawek.
 6. Przyjęcie interpelacji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

Część druga:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czorsztyn za 2016 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Czorsztyn z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/186/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30.01.2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czorsztyn.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Czorsztyn.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/184/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2017 – 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy Czorsztyn
  1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WDŻAR 2.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach za 2016 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Czorsztyn.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/197/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czorsztyn na lata 2017 – 2022.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn.
  6. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok:
 • Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach,
 • Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach,
 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Ocena zasobów pomocy społecznej

Część trzecia:

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Zapytania i wnioski.
 3. Ustalenie terminów i tematów następnej sesji.
 4. Zakończenie sesji.

 

XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017r. (tj. czwartek) o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3 (sala narad, I piętro).

 

 

/ Stanisław Chmiel /

 

/ Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn/