Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Komisja Polityki Społecznej

Maniowy, dnia 20 marca 2017 r.

 

RG.0002.2.2017

 

 

…………..a/a……………

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej zaprasza do udziału w posiedzeniu komisji, które odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. (tj. we wtorek) o godz. 9 00.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, Maniowy ul. Gorczańska 3, pok. 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.

 2. Wniesienie uwag do porządku obrad.

 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Wydanie opinii względem projektów uchwał w sprawie:

 1. przekształcenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Kluszkowcach, poprzez przeniesienie jego siedziby.

 2. ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Czorsztyn.

 3. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 4. przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Czorsztyn za 2016 rok.

 1. Sprawozdania z zakresu:

 1. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czorsztyn w 2016 r.

 2. Monitorowania programu „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020” za okres 01.07.2016 do 31.12.2016 r.

 3. Realizacji strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Czorsztyn na lata 2015 – 2020

 4. Realizacji z zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

 5. Realizacji programu współpracy za rok 2016

 6. Wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Czorsztyn za 2016 rok.

 7. Informacji o stanie zagrożenia przestępczością w rejonie nowotarskim w 2016 r.
  i najważniejszych działaniach podejmowanych przez Prokuraturę Rejonową
  w Nowym Targu.

 8. Oceny stanu ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego za rok 2016.

 1. Dyskusja i wolne wnioski.

 2. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

 

Bogumił Zachara

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 • Członkowie Komisji

 • Wójt Gminy Czorsztyn

 • Zastępca Wójta Gminy Czorsztyn

 • Skarbnik Gminy Czorsztyn

 • Sekretarz Gminy Czorsztyn

 

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy zawodowej

art.25 ust.3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (j. t. z 2013 r. Dz. U. poz. 594)