Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Komisja Komunalna

Maniowy, dnia 20 marca 2017 r.

 

RG.0002.2.2017

 

 

 

…………………..a/a………………..

 

 

Przewodniczący Komisji Komunalnej(…) zaprasza do udziału w posiedzeniu komisji, które odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. (tj. poniedziałek) o godz. 1000. Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, Maniowy ul. Gorczańska 3, pok. 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.

 2. Wniesienie uwag do porządku obrad.

 3. Wydanie opinii względem uchwał w sprawie:

 1. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Maniowy

 2. wyrażenia opinii w sprawie transgranicznego (słowacko – polskiego) wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO „Mezozoicznych dolin Zachodnich Karpat”

 3. oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata terenu przeznaczonego na budowę placu zabaw

 4. przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czorsztyn na lata 2017 – 2022.

 5. zmiany uchwały Rady Gminy Czorsztyn Nr IX/73/2015 z dnia 28.10.2015 r.,
  w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czorsztyn

 6. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czorsztyn

 7. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn na 2017 rok.

 1. Sprawozdania z zakresu:

 1. informacja z dnia 25 I 2017r. o stanie zagrożenia przestępczością w rejonie nowotarskim w 2016 r. i najważniejszych działaniach podejmowanych przez Prokuraturę Rejonową w Nowym Targu i inne organy ścigania

 2. Sprawozdanie roczne o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Czorsztyn za 2016 rok.

 1. Dyskusja i wolne wnioski

 2. Zakończenie posiedzenia.

 

 1.  

 2.  

 3.  Przewodniczący Komisji

 

Wojciech Bednarczyk

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 • Członkowie Komisji

 • Wójt Gminy Czorsztyn

 • Zastępca Wójta Gminy Czorsztyn

 • Skarbnik Gminy Czorsztyn

 • Sekretarz Gminy Czorsztyn

 

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy zawodowej

art.25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.)