Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Komisja Administracyjno-Budżetowa

                                                                                  Maniowy, dnia 12 czerwca 2017 r.     .  

RG.0002.3.2017

 

 

                                                                                  ………………….a/a…………….

                                                                                                                                

            Przewodnicząca Komisji Administracyjno-Budżetowej zaprasza do udziału                            w posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz.14 30. Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, Maniowy ul. Gorczańska 3, pok. 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
  2. Wniesienie uwag do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  1. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawie:

a)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czorsztyn za 2016 rok,

b)      udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Czorsztyn z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,

c)      zmian w budżecie gminy na rok 2017,

d)     zmiany uchwały Nr XX/184/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2017 – 2020,

e)      upoważnienia Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy Czorsztyn

f)       zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach za 2016 rok.

g)      przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn.

  1. Dyskusja i wolne wnioski.
  2. Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                              Przewodnicząca Komisji

                                                      

 

                                                                                              Magdalena Bochniak

 

Otrzymują:

- Członkowie Komisji

- Wójt Gminy Czorsztyn

- Skarbnik Gminy Czorsztyn

- Sekretarz Gminy Czorsztyn

 

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy zawodowej

art.25 ust.3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

3 r., poz. 594 z późn. zm.)