Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

PODSUMOWANIE obrad XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 czerwca 2017 r.

PODSUMOWANIE

obrad XXIV zwyczajnej sesji

Rady Gminy Czorsztyn

z dnia 22 czerwca 2017 r.

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 zakończyła o godz. 1215, została zwołana przez Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.  W sesji uczestniczyło 15 radnych.

Sesja odbyła się według następującego porządku obrad:

 

Część pierwsza:

 

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad.
 5. Głosowanie poprawek.
 6. Przyjęcie interpelacji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Część druga:

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czorsztyn za 2016 rok.

 Rada podjęła Uchwałę Nr XXIV/216/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Czorsztyn z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

 Rada podjęła Uchwałę XXIV/217/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/186/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30.01.2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czorsztyn.

 Rada podjęła Uchwałę XXIV/218/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Czorsztyn.

 Rada podjęła Uchwałę XXIV/219/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

 Rada podjęła Uchwałę XXIV/220/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XX/184/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2017 – 2020.

 Rada podjęła Uchwałę XXIV/221/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy Czorsztyn.

 Rada podjęła Uchwałę XXIV/222/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WDŻAR 2.

 Rada podjęła Uchwałę XXIV/223/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie skargi na Wójta Gminy Czorsztyn.

 Rada podjęła Uchwałę XXIV/224/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/197/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czorsztyn na lata 2017 – 2022.

 Rada podjęła Uchwałę XXIV/225/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn.

 Rada podjęła Uchwałę XXIV/226/2017

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach.

  Rada podjęła Uchwałę XXIV/227/2017

 

Część trzecia:

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Zapytania i wnioski.
 3. Ustalenie terminów i tematów następnej sesji.
 4. Zakończenie sesji.

Wyk. J.K.