Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Konkurs ofert

Zarządzenie Nr WG 0050.263.2017

Wójta Gminy Czorsztyn

z dnia 10.02.2017 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Transport i opieka w trakcie dowozu osób niepełnosprawnych” oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.

ZOBACZ TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Czorsztyn w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: "Transport i opieka w trakcie dowozu osób niepełnosprawnych" oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: "Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej".

 

Informacja dotycząca możliwości zgłaszania uwag do oferty w trybie art. 19a, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z póź. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Zabezpieczenie ratownicze Jeziora Czorsztyńskiego”

Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że do tut. Urzędu w terminie wyznaczonym
nie wpłynęła żadna uwaga. Oznacza to rezygnację z prawa do jej wyrażania.

 

                                                                                              Wójt Gminy Czorsztyn

                                                                                                 / - / Tadeusz Wach

Maniowy, dnia 29.07.2016 r.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zabezpieczenie ratownicze Jeziora Czorsztyńskiego”

 

Wodne Pogotowie Ratunkowe, ul. Polana Szaflarska 1/38, 34-400 Nowy Targ złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Zabezpieczenie ratownicze Jeziora Czorsztyńskiego” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 239
z póź. zm.)
zwanej w dalszej części ustawą (tryb małych zleceń – pominięcie procedury konkursu).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot i uznając spełnienie łącznie przesłanek, o których mowa  w art. 19a, ust.1, na podstawie art. 19a, ust. 3 ustawy podaje się ofertę do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czorsztyn, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Czorsztyn oraz na stronie internetowej urzędu www.czorsztyn.pl.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 26 lipca 2016 r. w formie pisemnej
do Urzędu Gminy Czorsztyn pod adresem: ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy
lub drogą elektroniczną na adres: gmina@czorsztyn.pl na załączonym formularzu
(skan z podpisem).

 

                                                                                              Wójt Gminy Czorsztyn

                                                                                                 / - / Tadeusz Wach

 

Zarządzenie Nr WG 0050.151.2016
Wójta Gminy Czorsztyn
z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Transport i opieka w trakcie dowozu osób niepełnosprawnych” oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.

ZOBACZ TREŚĆ ZARZĄDZENIA


Zarządzenie Nr WG 0050.152.2016
Wójta Gminy Czorsztyn
z dnia 14.01.2016 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Transport i opieka w trakcie dowozu osób niepełnosprawnych” oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.

ZOBACZ TREŚĆ ZARZĄDZENIA